Skauti myslia globálne: Metodológia globálneho vzdelávania

  • Trainers
  • Martin Chudý |

Globálne vzdelávanie je v praxi často prepájané s rozvojovým vzdelávaním alebo takým, ktorý sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj. A práve ten všetky tieto typy novodobého vzdelávania spája, keďže sa priamo dotýka ľudských práv, ekológie, a nášho súčasného vnímania a chápania sveta. V čom sa globálne vzdelávanie odlišuje, je snaha vnímať rozvojový svet a krajiny rozvinuté v akomsi porovnávaní, s cieľom hľadať vzájomnú toleranciu, solidaritu a chápať témy rozvoja tak, aby sa človek stával aktérom zmeny. Cieľom je, aby každý jednotlivec sám seba videl a konal v globálnom kontexte

Slovenský Skauting sa v rámci európskeho projektu Scouts and Guides: Active Global Citizens“ pustil do globálneho vzdelávania skautov a vodcov. Globálne občianstvo a aktívna účasť na globálnych a celospoločenských témach vo veľkej miere spočíva v porozumení a osvojení si Cieľov udržateľného rozvoja  2015 – 2030. Konkrétne ciele, ktoré sú zaujímavé a majú hodnotu pre Skautov sme Vám priblížili v Príručke skautského vodcu v kapitole „Skauti myslia globálne“. Kapitola ponúka tematický úvod do štyrochSDG a tie najaktuálnejšie a najkritickejšie témy a výzvy pre ľudstvo a planétu. Nájdete tam príklady a návrhy, ako konať a stať sa tak aktérom zmeny.

Tento e-learningový kurz je ďalším krokom v globálnom vzdelávaní skautov, keďže ponúka vodcom praktický návod a množstvo aktivít v súhrnnej metodológii z viacerých zahraničných aj slovenských zdrojov. Vodcovia tak budú môcť hravo posúvať globálny kontext skautským skupinám interaktívnym, zábavným a pútavým spôsobom v konkrétnych hrách a aktivitách. 

Kľúčovou pomôckou tohto e-learningu je GLOKALKIT, ktorý skautským vodcom a lídrom globálneho vzdelávania, ale aj účastníkom v skautskej skupine, ponúka súbor ilustračných materiálov, videí a dokumentov, či textov. Tento kufrík globálneho vzdelávania môže slúžiť ako pomôcka, ale aj inšpirácia pre ďalšie vytváranie, dohľadanie a používanie interaktívnych nástrojov pri vzdelávaní. GLOKALKIT obsahuje aj všetky vizuálne spracované témy tohto e-learningu na ďalšie šírenie a prácu v skupine. Všetky súčasti GLOKALKITU sú dostupné na stiahnutie. 

Course Information

CIELE: SKAUTI AKO GLOBÁLNI OBČANIA

Coaches

Martin Chudý

Martin Chudý